Chomik Furiatto

Regulamin forum

REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO ARSAGIANTA
zwany dalej „Regulaminem” obowiązujący od dnia 01.03.2017

 

I. Warunki ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego udostępnionego w ramach witryny ArsaGianta i obowiązuje wszystkich użytkowników w tym Moderatorów i Administratora.


2. Użytkownikiem Forum może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia zwana dalej "Użytkownikiem". Administracja Forum poprzez narzędzia zaimplementowane w witrynie i bez naruszania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych nie jest w stanie stwierdzić wieku użytkownika, a tym samym uznaje się zasadę domniemania.


3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a ewentualne spory, których rozstrzygnięcie na drodze polubownej nie będzie możliwe rozstrzygać będą właściwe sądy polskie.

 

II. Zasady korzystania z Forum


1. Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne i możliwe po uprzednim zalogowaniu się na portalu http://ag.108.pl


2. Forum służy prowadzeniu merytorycznych dyskusji, nawiązywaniu znajomości, wzajemnego inspirowania, współpracy, wymiany własnych poglądów, opinii, posiadanej wiedzy oraz informacji pozyskanych z innych źródeł.


3. Termin "Wolność Słowa" jako wymykający się jednoznacznej, jasnej i zrozumiałej definicji nie jest uznawany przez Administratora oraz Moderatorów i nie może być argumentem w ewentualnych sporach.


4. Niestosowanie się do poniższych wytycznych może skutkować od czasowego zablokowania możliwości zakładania tematów i/lub pisania postów po, w ekstremalnych przypadkach recydywy -  trwałą blokadą konta użytkownika łamiącego zasady niniejszego Regulaminu (patrz "Kary").


5. Usunięcie konta jest sytuacją ekstremalną i dlatego każda taka decyzja uprzednio zostanie rozpatrzona na radzie Moderatorów na niejawnym posiedzeniu na zamkniętym Forum przeznaczonym tylko dla Moderatorów lub na prywatnym kanale Czata "ArsaGianta".


6. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski. Dopuszczalne są cytaty w innych językach o ile Użytkownik zamieści także tłumaczenie w języku polskim.


7. Dopuszczalne jest umieszczanie cytatów pochodzących z innych witryn lub forum pod warunkiem umieszczenia w poście odnośnika do źródła cytatu (szanujemy cudzą pracę intelektualną).


8. Administrator i Moderatorzy Forum mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi oraz ich modyfikowania bądź usuwania jeśli zamieszczone treści są niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wyjątkiem jest część Forum dostępna wyłącznie dla osób zalogowanych niewidoczna dla wszystkich innych.


9. Przed założeniem nowego wątku (topika) na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy już nie istnieje wątek o tej samej lub podobnej tematyce.


9.1.  Nowy wątek powinien być unikatowy tematycznie, zawierać klarowny i zrozumiały tytuł jasno określający przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki.


9.2. Powtarzające się wątki będą usuwane lub przemianowywane o ile Moderator uzna, iż treść merytoryczna postu/postów skłania do zachowania wątku.


10. Nietrzymanie się tematu głównego wątku (offtopowanie) może zaskutkować wyodrębnieniem części postów o podobnej tematyce i założenie nowego wątku związanego z tematyką wyodrębnionych postów. Nagminne offtopowanie może skończyć się czasową lub trwałą blokadą możliwości pisania postów na wybranych lub wszystkich działach Forum po uprzednim udzieleniu ostrzeżenia.


11. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.


12. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na stronach Forum treści sprzecznych z polskim prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, narodowej czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.


13. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w postach treści pornograficznych, powszechnie uznanych za naganne, obsceniczne, niemoralne, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwymi mającymi za zadanie wywołanie kłótni, poniżenie interlokutorów, itp (tzw. trolling).


14. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników postów czcionką koloru czerwonego. Kolor ten jest zarezerwowany wyłącznie dla Administratora i Moderatorów. Niedopuszczalne jest także umieszczanie postów czcionką koloru zielonego - kolorem tym oznaczane są odnośniki internetowe tzw. hyperlinki.


15. We wszystkich tematach i postach obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania reklam i przekazów reklamowych za wyjątkiem Administratora. Posty i tematy zawierające treści reklamowe będą usuwane, a Użytkownik, który nagminnie będzie takie treści publikował zostanie zablokowany lub usunięty.


16. Użytkownik powinien formułować swe wypowiedzi zwięźle, przejrzyście, unikać błędów ortograficznych zaś używać skrótów i alternatywnych form słownych tylko wtedy, gdy są powszechnie znane i rozumiane.


17. Sprawy prywatne lub skierowane do konkretnego Użytkownika, a nie związane z treścią omawianego tematu należy załatwiać między sobą poprzez udostępnione przez Administratora Prywatne Wiadomości (PW), z których może korzystać każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik. Treści wysyłane poprzez Prywatne Wiadomości są po za kontrolą Administratora oraz Moderatorów i za ich treść odpowiadają Użytkownicy na zasadzie wyłączności.


18. Administratorowi i Moderatorom przysługuje prawo do dzielenia wątków i wyodrębniania nowych tematów spójnych merytorycznie, zamykania tematów, przesuwania tematów do innej części Forum lub w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu - całkowitego ich kasowania.

III. Kary


1. Administratorowi jak i Moderatorom wyznaczonym przez Administratora przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w niniejszym Regulaminie następujących kar:


1.1. upomnienie Użytkownika poprzez zwrócenie Użytkownikowi naruszającemu zasady za pośrednictwem edycji jego postu i umieszczenia adnotacji koloru czerwonego.


1.2. upomnienie Użytkownika poprzez wysłanie Prywatnej Wiadomości zawierającej jasno sformułowany powód upomnienia.


1.3. ostrzeżenie Użytkownika poprzez użycie mechanizmu ostrzeżeń zaimplementowanego w Forum


1.4. czasowa blokada możliwości umieszczania postów na jednym lub wszystkich forach


1.5. bezterminowa blokada możliwości umieszczania postów na jednym lub wszystkich forach


1.6. usunięcie konta Użytkownika. W takim wypadku posty zamieszczone przez Użytkownika będą sygnowane jako umieszczone przez gościa.


2. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez wcześniejszych ostrzeżeń i porozumienia z Radą Moderatorów.


3. Interpretacja przedmiotu wykroczenia i przyznania wynikającej z tego kary na zasadzie wyłączności przysługuje Administratorowi oraz Moderatorom. W niektórych przypadkach karę mogą wymierzyć automatyczne skrypty zaimplementowane w Forum.


4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia na działania Moderatorów i domagania się wyjaśnienia wątpliwości. W tym celu należy założyć nowy wątek w dziale Administracja, a w przypadku zablokowania możliwości zakładania nowych tematów - wysłać wiadomość do Administratora za pośrednictwem udostępnionego na stronie ArsaGianta formularza kontaktowego.


IV. Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i może się zmieniać w trakcie działania Forum. Informacja o zmianie zasad określonych w Regulaminie zostanie określona na 7 dni wcześniej poprzez post o jednoznacznie brzmiącym tytule, a umieszczony na forum w dziale "Administracja/Ogłoszenia".


2. Użytkownik nie zgadzający się ze zmianami w Regulaminie powinien zgłosić to w temacie informującym o wprowadzonych zmianach celem usunięcia konta.


3. Każdy zarejestrowany Użytkownik ArsaGianta przed zamieszczeniem jakiegokolwiek postu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zasad w nim zawartych.


4. Administrator ArsaGianta nie jest w stanie stwierdzić czy Użytkownik przeczytał, a tym bardziej  zrozumiał zasady forum. Dlatego też zamieszczenie jakiegokolwiek postu na forum ArsaGianta jest równoważne z dobrowolnym zaakceptowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.


5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/03/2017

Informacje forum

Statystyki:
 
Ilość wątków:
243
Ilość sond:
5
Ilość postów:
1919
Forum jest nieaktywne:
Użytkownicy:
 
Zarejestrowani:
210
Najnowszy:
uojohuripten
Zalogowani:
0
Goście:
33

Zalogowani: 
Nikt nie jest zalogowany.

Legenda Forum:

 wątek
 Nowy
 Zamknięty
 Przyklejony
 Aktywny
 Nowy/Aktywny
 Nowy/Zamknięty
 Nowy przyklejony
 Zamknięty/Aktywny
 Aktywny/Przyklejony
 Przyklejony / Zamknięty
 Przyklejony/Aktywny/Zamknięty