Chomik Furiatto

Słowiano-Aryjska Symbolika

Słowiano-Aryjska Symbolika

Poniżej zamieszczone zostały swastyczne symbole wraz z krótkim opisem zaczerpnięte ze strony http://www.ramhat.ru/
Symbole zamieszczam "jak leci" bez ich weryfikacji. W późniejszych postach postaram się rozwinąć znaczenie oraz opisy.
W przypadku symboliki istotny jest nie tylko kształt, ale wielokrotnie kolorystyka oraz zwrot kierunku ruchu (lewo lub prawoskrętny).
Większość symboli jest oparta na motywie swastyki, który symbolizuje ruch wirowy. Zaś ruch wirowy oraz spiralny, będący odmianą ruchu wirowego stanowi podstawę powiązań i oddziaływań we Wszechświecie, a tym samym i głębszych pokładów rzeczywistości.


http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Agni.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Oltaznik.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Bogownik.jpg
Agni (Ogień) - Symbol Świętego Ołtarza Ognia i Ogniska Domowego. Obiegowy Symbol Wyższych Bogów Światła, chroniący domy i świątynie. Także symbol Mądrości Starożytnych Bogów, czyli pradawnych Wed Słowiano-Aryjskich.Ołtarznik - Niebiański wszech-rodowy symbol Wielkiej Jedności Jasnych Rodów, zaludniających Swargę, Gmachy i Mieszkania w Jawi, Sławi i Prawi. Symbol ten jest przedstawiany na kamieniu Ofiarnym, w pobliżu ofiarnika (ołtarza), na który przynoszone są Dary i odprawiane są nabożeństwa Rodów Wielkiej Rasy.Bogownik - Personifikuje Wieczną siłę i opiekę Jasnych Bogów nad człowiekiem, stającym na Drodze rozwoju duchowego i doskonałości. Mandala, z przedstawianiem tego symbolu
pomaga człowiekowi zrozumieć wzajemne przenikanie i Jedność czterech pierwotnych elementów.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Bogodar.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Wajga.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Walkiria.jpg
Bogodar - Symbolizuje stały patronat Niebieskich Bogów, którzy obdarzają ludzi Starą Prawdziwą Mądrością i Sprawiedliwością. Symbol ten jest szczególnie czczony przez Kapłanów-Opiekunów, którym Niebiańscy Bogowie powierzyli chronić Najwyższy Dar - Niebiańską Mądrość'.Wajga - Solarny znak natury, którym personifikujemy Boginię Tarę. Ta Mądra Bogini chroni cztery Najwyższe Drogi Duchowe, którymi kroczy człowiek. Jednakże Drogi te są także otwarte na cztery Wielkie Wiatry, które starają się przeszkodzić człowiekowi w osiągnięciu zamierzonego celu.Walkiria - Prastary symbol ochronny, strzegący Mądrość, Sprawiedliwość, Szlachetność i Zaszczyt. Znak ten jest szczególnie czczony przez wojów broniących ziemię ojczystą, swój Stary Ród i Wiarę. Jako znak ochronny był używany przez Kapłanów dla ochrony Wed.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Wiedaman.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Wiedara.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Welesownik.jpg
Wiedaman - Symbol Kapłana-Strażnika, który zachowuje Starą Mądrość Rodów Rasy Wielkiej, gdyż w tej Mądrości zachowują się Tradycje Wspólnot, Kultura stosunków wzajemnych, Pamięć o Przodkach i Bogach-Opiekunach Rodów.Wiedara - Symbol Kapłana-Strażnika Starożytnej Wiary Przodków (Kapien-Inglinga), który zachowuje jaśniejącą Starą Mądrość Bogów. Dany symbol pomaga poznać i wykorzystać starą Wiedzę dla dobra Rozkwitu Rodów i Starożytnej Wiary Praprzodków.Welesowik - Niebiańska symbolika, która była wykorzystywana jako Ochronny Amulet. Uważa się, że za jego pomocą możliwa była ochrona ukochanej osoby od naturalnych kataklizmów i każdego nieszczęścia, gdy znajdowała się z dala od domu.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Wszechslawiec.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Gruda.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Grozowik.jpg
Wszechsławiec - Ognisty symbol, chroniący spichlerze i mieszkania przed pożarami, Rodzinne Związki - od gorących sporów i nieporozumień, Stare Rody - od kłótni i zatargów wewnętrznych. Uważa się, że symbol Wszechsławiec prowadzi wszystkie Rody do Harmonii.Gruda - Niebieski znak, symbolizujący wielki Niebiański Ognisty Rydwan (Wajtmarę), na którym Bóg Wyszen wędruje po Swardze. Obrazowo Gruda nazywana jest ptakiem, latającym między Gwiazdami. Gruda przedstawiany jest na przedmiotach Kultu Boga Najwyższego.Grozowik - Ognista symbolika, za pomocą którego stawało się możliwe zarządzanie Naturalnymi Żywiołami Pogody. Używany był także jako amulet chroniący przed niepogodą mieszkania i świątynie Rodów Wielkiej Rasy.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Gromownik.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Dunia.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Duchobor.jpg
Gromownik - Niebiański Symbol Boga Indry, ochraniającego Starożytną Niebiańską Mądrość Bogów, czyli - Stare Wedy. Przedstawiany był także na broni i zbroi oraz nad wejściami do magazynów, by osoby o niecnych zamiarach były porażane.Dunia - Symbol połączenia Ziemi i nieba żywym Ogniem. Jego przeznaczanie: zachowywać Drogi Stałej Jedności Rodu. Dlatego wszystkie Ogniste Ołtarze budowano w formie tego symbolu.Duchobor - Symbolizuje pierwotny wewnętrzny Ogień Życia. Ten Wielki Boski Ogień niszczy w człowieku wszystkie dolegliwości fizyczne i choroby Duszy i Ducha. Symbol nanoszono na tkaninę, którą okrywano chorego człowieka.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swastyka-ducha.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Duchowa-sila.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swastyka-duszy.jpg
Swastyka Ducha - Cieszyła się największym zainteresowaniem u Kapłanów, Wołchwów, Wiedunow; symbolizuje Harmonię i Jedność: Ciała, Duszy, Ducha i Sumienia, a także Siłę duchową. Wołchwowie wykorzystali siłę duchową do kierowania Naturalnymi Żywiołami.Duchowa Siła - Symbol ciągłej Przemiany Ducha Człowieka, był używany w celu zwiększenia koncentracji i wszystkich Duchowych Sił wewnętrznych Człowieka, niezbędnych do pracy twórczej na rzecz potomków swego starożytnego Rodu lub jego Wielkiego Narodu.Swastyka Duszy - Wykorzystywana do koncentracji wyższych sił Uzdrawiających. Swastykę Duszy tylko Żrecy (kapłani) mieli prawo używać jako ornamentów ubrania, wznosiła na wysoki poziom duchowo-moralnej doskonałości.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Dhata.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Zajaczek.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Gwiazda-Lady.jpg
Dhata - Boski znak Ognisty, symbolizujący wewnętrzną i zewnętrzną strukturę człowieka. Dhata oznacza cztery podstawowe elementy, podarowane przez Boga-Stwórcę, a z których stworzony jest każdy człowiek Wielkiej Rasy: Ciało, Dusza, Duch i Sumienie.Zajączek - Symbol solarny charakteryzuje odnowę w Życiu Rodu. Wierzono, że jeżeli pasem przedstawiającym Zajączka, opasać swoją małżonkę w czasie jej ciąży, to będzie rodzić tylko chłopców, kontynuatorów Rodu.Gwiazda Łady-Bogurodzicy
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Znicz.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Inglia.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Zrodlo.jpg
Znicz - Symbolizuje Ognistego Niebieskiego Boga, ochraniającego Święty niegasnący żywy ogień, który czci się we wszystkich Rodach Prawosławnych Starowierców-Inglingow.Inglia - Symbolizuje Pierwotny Życiodajny Boski Ogień Dzieła Stworzenia, z którego powstały wszystkie Wszechświaty i nasz system Słońca Jariły. W obiegowym znaczeniu Inglia, to symbol Pierwotnej Boskiej Czystości, ochraniającej Świat przed siłami Mroku.Źródło - Symbolizuje Pierwotną praojczyznę Duszy ludzkiej. Niebieskie Gmachy Bogini Dżiwy, gdzie pojawiają się w Bożym Świetle nieucieleśnione ludzkie Dusze. Po ukształtowaniu się na Złotej Drodze rozwoju duchowego Dusza udaje się na Ziemię.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Kolard.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Kolowrot.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Kolochort.jpg
Kołard - Symbol Ognistej Odnowy i Przemiany. Symbol ten wykorzystywali młodzi ludzie, którzy zawarli Związek małżeński i oczekiwali na pojawienie się zdrowego potomstwa. Na weselu pannę młodą dekorowano Kołardami i Solardami.Kołowrót - Symbol wschodzącego Słońca-Jariły symbol wiecznego zwycięstwa Światła nad ciemnością i życia wiecznego nad śmiercią. Kolor Kołowrota również odgrywa ważną rolę: Ognisty, symbolizuje odrodzenie; Niebieski - Odnowienie;  Czarny - Zmianę. Symbol ten został zawłaszczony i zbezczeszczony przez nazistów!Kołochort - Symbolizuje dwoisty system percepcji świata:
stałe wzajemne interakcje światła i ciemności, życia i śmierci, dobra i zła, prawdy i kłamstwa, mądrości i
głupoty. Symbol wykorzystywano podczas próśb kierowanych do Bogów RA
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Kolednik.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Krzyz-Lady.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Mariczka.jpg
Kolędnik - Symbol Boga Kolędy, dokonującego na ziemi Odnowy i zmiany na lepsze. Symbol zwycięstwa Światła nad ciemnością i słonecznego dnia nad nocą. Oprócz tego, dający mężom siły w twórczej pracy i w bitwie z okrutnym wrogiem.Krzyż Łady-Bogurodzicy - Symbol Miłości, Harmonii i Szczęścia w rodzinie, potocznie zwany Ładziniec. Często nosiły go dziewczęta jako ochronę przed «złym okiem».Mariczka - Niebiański symbol  Boskiego Światła zstępującego na Ziemię-Midgard czyli Iskry Bożej. Światło to ludzie z Rodów Rasy Wielkiej otrzymują dniem od Słońca-Jariły, a nocą od Gwiazd. Czasem Mariczką nazywano "spadającą gwiazdę".
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Molwiniec.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Nawnik.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Narayan.jpg
Mołwiniec - Obiegowy symbol, broniący każdego człowieka z Rodów Wielkiej Rasy: od złośliwego, niedobrego słowa, od zapeszenia i Rodowego przekleństwa, z oszczerstwa i obmowy, itp. Uważa się, że Mołwiniec to wielki Dar Boga Roda.Nawnik - Symbolizuje Duchowe Drogi człowieka z Rodów Wielkiej Rasy po śmierci na Ziemi-Midgard. Cztery Duchowe Drogi stworzone dla każdego przedstawiciela z czterech Rodów Wielkiej Rasy, prowadzące człowieka w jego Rodzinny Niebiański Świat, z Midgardu.Narayan - Niebiańska symbolika oznaczająca Jasną Duchową Drogę ludzi z Rodów Rasy Wielkiej. W Ingliźmie Narayan nie tylko symbolizuje rozwój duchowy człowieka, lecz także styl życia i zachowania.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Niebianski-Dzik.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Niebianski-Krzyz.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Odrodzenie.jpg
Niebiański Dzik - Znak Gmachu na Swarożym Kręgu. Symbol Boga-Opiekuna Gmachu - Ramhata. Tym znakiem oznacza się połączenie Przeszłości i Przyszłości, Ziemskiej i Niebiańskiej Mądrości. Obiegowo, ta symbolika była wykorzystywana przez ludzi stających na drodze Duchowego Samodoskonalenia.Niebiański Krzyż - Symbol Niebiańskiej siły duchowej i Siły Rodowej Jedności. Był wykorzystywany jako amulet, ochraniający tego, kto go nosi obdarowując go pomoc wszystkich Przodków jego starego Rodu oraz pomoc Rodu Niebieskiego.Odrodzenie - Symbolizuje Niebiańską Siłę, która pomaga osiągnąć przekształcanie i powiększanie starożytnemu Rodowi. Jako potężny i urodzajny symbol odrodzenie odbijało się w ornamentach na damskich koszulach, spódnicach i pasach.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Obrzeznik.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Ogniowik.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Ognicha.jpg
Obrzeźnik - Gwiazda Inglii, połączona z Solarnym symbolem w centrum, który nasi Przodkowie początkowo nazywali Zwiastun, przynoszący Zdrowie, Szczęście i Radość. Obrzeźnik uważany jest za stary Symbol zapewniający Szczęście.Ogniowik - Ognisty Symbol Boga Rodu. Jego przedstawianie spotyka się na ideogramach Rodu, na obramowaniach i «ręcznikach» więźbach dachów na domach i na okiennicach.Ognicha - Ognisty obiegowy symbol, obdarowujący przez Niebieskich Bogorodziców wszelką pomocą i skuteczną obroną zamężne kobiety przed ciemnymi mocami. Wyszywany na koszulach, sarafanach, paskach, przy czym bardzo często połączone z innymi symbolami solarnymi.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/pokonana-trawa.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Osciniec.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Posolon.jpg
Pokonana Trawa - Ten symbol był główny amuletem chroniącym przed różnymi chorobami. Powszechnie wierzono, że choroby na zsyłają złe siły lecz podwójny Ognisty znak zdolny był spalić każdą przypadłość i chorobę, oczyścić ciało i Duszę.Ościniec - Niebiański symbol odstraszający. W wierzeniach ludowych powszechnie zwany  Zwiastunem. Stanowił ochronę nie tylko dla ludzi z Rasy Wielkiej, ale także dla zwierząt domowych i ptactwa oraz narzędzi.
Posołon - Symbol zachodzącego Słońca-Jariły. Symbol zakończenia Twórczej Pracy dla dobra Rodu i Wielkiej Rasy. Symbol Duchowej Trwałości człowieka i Spokoju Matki Przyrody.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Rodziniec.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Rasicz.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Raciborzec.jpg
Rodziniec - Powszechny Niebiański Symbol. Umieszczany się na kołyskach, w których spały noworodki. Uważa się, że Rodziniec daje małym dzieciom Radość i ukojenie, a także ochrania je przed zapeszeniem i urokami.Rasicz - Symbol potęgi i Jedności Wielkiej Rasy. Wpisany w ośmiokąt gwiaździsty Znak Inglii złożony z czterech kolorów symbolizujących kolor tęczówki oczu Rodów Rasy: Srebrny u da'Arjów; zielony u h'Ariów; niebieski u Swiatorusow i Ognisty u Rassienow.Raciborzec - Ognisty symbol żołnierskiej Waleczności, Męstwa i Odwagi.Przeważnie umieszczany na żołnierskiej zbroi, broni, a także na Bojowych Sztandach (sztandarach, proporcach) drużyn książęcych. Uważa się, że symbol ten ma moc oślepiania wrogów.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Rodimicz.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Rodowik.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Rubieznik.jpg
Rodimicz - Symbol Wszechświatowej Siły Roda-Rodziciela, chroniącego we Wszechświecie pierwotne znaczenie Prawa Dziedziczności Poznania i Mądrości Rodu, od Starości do Młodości, od Przodków do Potomków. Symbol ochronny, zabezpieczający zachowanie pamięci Rodowej.Rodowik - Symbolizuje Jasną Siłę Roda-Rodziciela, pomagającą ludziom Wielkiej Rasy. Zapewnia stałą pomoc mądrych Praprzodków ludziom, którzy pracują i tworzą dla dobra swojego Rodu i jego potomków.
Rubieżnik - Symbolizuje Wszechświatową Granicę, dzielącą życie ziemskie w Świecie Jawy i pośmiertne życie w Najwyższych Światach. W codziennym użyciu Rubieżnik umieszczano na Wrotach wejściowych do Świątyń i Kaplic, symbolizując, że te Wrota granicą Granicą pomiędzy światami.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Rudzik.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Rysicz.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Sadha.jpg
Rudzik - Niebiański symbol czystego Światła, idącego od naszego Słońca-Jariły. Symbol Ziemskiego urodzaju i dobrego, obfitego plonu. Symbol ten umieszczano na narzędziach rolniczych, a także wejściami do spichlerzy i stodół.Rysicz - Stara popularna symbolika Rodowa. Symbol ten początkowo przedstawiano na ścianach Świątyń i Kaplic, na kamieniach ofiarnych koło ołtarzy. W późniejszych czasach Rysicz zaczęto umieszczać na wszystkich budowach. Uważa się, że w celach ochronnych.Sadhana - Solarny znak kultowy, symbolizujący dążenie do powodzenia, doskonałości, osiągania nakreślonego celu. Danym symbolem Staroobrzędowcy oznaczali system starych Obrzędów, za pomocą których osiągali kontakt z Bogami.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swadziebnik.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swadha.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swaor.jpg
Swadziebnik - Najpotężniejszy Rodzinny Amulet, symbolizujący połączenie dwóch Rodów. Zlanie się dwóch swastycznych systemów (ciała i Duszy, Ducha i Sumienia) w nowy Jednolity Życiowy System, gdzie Męski (Ognisty) początek łączy się z kobiecym (Wodnym).Swadha - Niebieski symbol Ognisty, który umieszczano na ściankach kamiennego ołtarza, w którym palił się niegasnący żywy ogień na cześć wszystkich Niebieskich Bogów. Swadha jest Ognistym kluczem, który otwiera Niebieskie Wrota.Swaor - Symbolizuje nie kończący się, stały Niebieski Ruch, zwany - Swaga oraz Wieczny Obieg Życiowych Sił Wszechświata. Uważa się, że umieszczenie tego symbolu na przedmiotach i sprzętach domowych zapewni domownikom dostatek i szczęście.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swaor-Sloneczne-Wrota.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swarga.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swarozyc.jpg
Swaor-Słoneczne Wrota - Symbolizuje ciągły Ruch Słońca-Jariły po Firmamencie. Dla człowieka wykorzystanie tego symbolu oznaczało: Czystość Myśli i Czynów, Dobroć i Światło Duchowego Oświecenia.Swarga - Symbol Niebieskiej Drogi a także symbol Duchowej Wspinaczki przez liczne Światy harmonijnej Doskonałości Duchowej, przez wielowymiarowe Miejsca i Rzeczywistości rozmieszczone na Złotej Drodze do punktu końcowego wędrówki Duszy, którą zwie się MiSwarożyc - Symbol Niebieskiej Siły Boga Swaroga, zachowujący w pierwotnym wyglądzie wszelką różnorodność form Życia we Wszechświecie. Symbol, chroniący różne istniejące rozumne formy życia od psychicznej i duchowej degradacji, a także od całkowitego zniszczenia.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swastyka.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swati.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swatka.jpg
Swastyka - Symbol wiecznego cyklu Wszechświata - symbolizuje Wyższe Niebieskie Prawo, któremu podlega wszystko, co istnieje. Ognisty znak wykorzystywany przez ludzi do ochrony istniejącego Prawa i Porządku, od którego niezmienności zależało ich życie.Swati - Niebiańska symbolika, przedstawiająca zewnętrzny, strukturalny Obraz naszego Rodzimego Systemu Gwiezdnego - Swati, zwanego także "Piorunową Drogą" lub "Niebiańskim Irij". Czerwony punkt w dolnej części jednego z rękawów Systemu Gwiezdnego Swati symbolizuje nasze Słońce-Jariło.Swatka - Popularna symbolika, którą przyozdabiano Święte Obrusy i Ręczniki. Świętymi Obrusami zaściełano stoły ofiarne, na których stawiano dary do poświęcenia. Ręcznikami ze Swatkom owijano Święte Drzewa i Kumiry.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swietosz.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Switowit.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swiata-Dar.jpg
Świętosz - Symbol ten stanowi połączenie dwóch wielkich Ognistych potoków: Ziemskiego i Boskiego. To połączenie zradza Wszechświatowy Wicher Przemian, który pomaga człowiekowi odkryć sedno Bytu przez Światło Poznania Starych Podstaw.Świtowit - Symbol wiecznego związku między Ziemskimi Wodami a Niebieskim Ogniem. Z tego związku rodzą się nowe Czyste Dusze, które przygotowują się do wcielenia na Ziemi w Świecie Jawi. Ciężarne wyszywały ten symbol na płaszczach i sarafanach.Świata Dar - Symbolizuje Starożytną Świętą północną praojczyznę białych narodów - Daarji, nazywaną dziś: Hyperborea, Arktyda, Siewierja, Rajska ziemia, która znajdowała się na Północnym oceanie i zginęła w wyniku pierwszego Potopu.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Swiatocz.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Symbol-Rasy.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Symbol-Rodu.jpg
Swiatocz - Symbol Duchowego odrodzenia i Oświecenia Wielkiej Rasy. Ten symbol łączył w sobie: Ognisty Kołowrót (odrodzenie), poruszający się po ośmioramiennym wieloboku gwieździstym (Życie ludzkie), który łączył wespół Boski Złoty Krzyż (Olśnienie) i Niebiański.Symbol Rasy - Symbol Wszechświatowego Związku Czterech Wielkich Narodów, Ariów i Słowian. Narody Aryjskie łączyły wespół Rody i Plemiona: da'Ariów i h'Arjów, zaś Narody Słowian - Swiatorusow i Raszenów. Ta jedność Czterech Narodów zostało przedstawione symbolem Inglii na niebieskim tle.Symbol Rodu - Boska Niebiańska symbolika. Rzeźbioną ligaturą z tych symboli ozdabiano Kumiry Rodu, a także ochronne amulety. Uważano, że jeżeli człowiek nosi na ciele albo ubraniu Symbol Rodu, to żadna siła nie może go pokonać.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Slawiec.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Solard.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Sloneczny-krzyz.jpg
Sławiec - Niebiański symbol solarny, chroniący zdrowie panien i kobiet. Wszystkim pannom i dziewczętom daje zdrowie, a zamężnym pomaga urodzić mocne i zdrowe dzieci. Kobiety, a szczególnie panny, bardzo często haftowały Sławiec na odzieży.Solard - Symbol wielkiej płodności Matki Ziemi, otrzymującej Światło, Ciepło i Miłość od Słońca-Jariły: Symbol rozkwitu ziemi Przodków. Symbol Ognia, dający dostatek i rozkwit Rodom tworzących dla swych potomków ku chwale Jasnych Bogów.Słoneczny Krzyż - Symbol siły duchowej Słońca-Jariły i dobrobytu Rodu. Jak zwykle, Słoneczny Krzyż największą siłą obdarzał Kapłanów Lasu, którzy przedstawiali go na ubraniu, broni i kultowych narzędziach.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Solon.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Strybozyc.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Suasti.jpg
Sołon - Starożytny symbol solarny chroniący człowieka i jego dobro od ciemnych mocy. Zazwyczaj umieszczany na ubraniu i przedmiotach codziennego użytku. Bardzo często symbol Sołoni spotyka się na łyżkach, garnkach i innych sprzętach kuchennych.Strybożyc - Symbol Boga zarządzającego wszystkimi Wiatrami i Huraganam, - Stryboga. Symbol ten pomagał ludziom chronić swoje mieszkania i pola od niepogody. Marynarzom i rybakom zapewniał spokojną toń. Młynarze budowali wiatraki, przypominające znak Stryboga.Suasti - Symbol ruchu, cyklu życia na Ziemi i obrotu Ziemi-Midgard. Symbol czterech północnych rzek, dzielących starą Świętą Daarję na cztery «dziedziny» albo «kraje», w których początkowo żyły cztery Rody Wielkiej Rasy.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Fasz.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Kwiat-Paproci.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Czarowrat.jpg
Fasz (Płomień) - Symbol Ochronnego Odstraszającego Duchowego Ognia. Ten Duchowy Ogień oczyszcza Duch ludzki z egoizmu i niskich myśli. To symbol potęgi i Jedności Ducha Walki, zwycięstwa Jasnych Sił Rozumu nad siłami Ciemności i Ignorancji.Kwiat Paproci - Ognisty symbol czystości Ducha, posiadający potężne siły życiowe. Powszechnie zwany Piorunowym Kwiatem. Uważano, że jest on zdolny odkryć ukryte w ziemi skarby, spełniać życzenia. W rzeczywistości daje człowiekowi możliwość odkrycia Ducha.Czarowrat - Jest ochronnym symbolem, ochraniającym człowieka lub rzecz przed zaklęciami czarnej magii. Uważano, że Czarowrat przedstawiany w postaci Ognistego wirującego Krzyża, ogniem niszczy ciemne siły i różne zaklęcia.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Jarowik.jpghttp://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/Jarowrat.jpg
Jarowik - Symbol ten był wykorzystywany w celu ochrony zebranych plonów oraz uniknięcia utraty bydła. Dlatego bardzo często umieszczany był nad wejściem do spichlerzów, piwnic, owczarni, stodół, stajni, obór, itp...Jarowrat - Ognisty Symbol Jaro-Boga, kierującego jarym kwitnięciem i wszystkimi pomyślnymi warunkami pogodowymi. Powszechnie uważano za obowiązkowe umieszczać ten symbol na narzędziach rolniczych, co miało zapewnić dobre zbiory...

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Słowiano-Aryjska Symbolika

Zna ktoś jakieś inny źródła pobodnych lub tych samych symboli?

Guest
Gość
useravatar
Offline
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Słowiano-Aryjska Symbolika

naturalnie, prosz.. bardz... http://www.yandex.com/yandsearch?text=% … &lr=87

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Informacje forum

Statystyki:
 
Ilość wątków:
243
Ilość sond:
5
Ilość postów:
1919
Forum jest nieaktywne:
Użytkownicy:
 
Zarejestrowani:
210
Najnowszy:
uojohuripten
Zalogowani:
0
Goście:
85

Zalogowani: 
Nikt nie jest zalogowany.

Legenda Forum:

 wątek
 Nowy
 Zamknięty
 Przyklejony
 Aktywny
 Nowy/Aktywny
 Nowy/Zamknięty
 Nowy przyklejony
 Zamknięty/Aktywny
 Aktywny/Przyklejony
 Przyklejony / Zamknięty
 Przyklejony/Aktywny/Zamknięty