Chomik Furiatto

czesc - 7

czesc - 7

Niech się stanie, to zaczy zmaterializuje!

(językiem astro zachodniej)


Toczenie pomaga nam stać się (ang. turn, tourn) przez obrót i podróż - przedstawić (łac. praesens), co dokładnie można przetłumaczyć na niem.: verstehen oraz ang. understand (zrozumieć, pojąć), gdzie równie ważny jest człon: stać. Stać się to również prezentować się (ang. present - dar, prezentować, być obecnym), czyli obdarować sobą, tj. przenieść uwagę (ang. sent - przenieść, przesłać)


Turn, tourn

Saturn (potencjał "7", tożsamy z znakiem zodiaku Wagi), ostatnia - zewnętrzna planeta według klasycznej astrologii. To przez jej pierścienie należy przejść dążąc do wnętrza naszego układu. Idąc w tym kierunku Saturn materializuje, daje poczucie rzeczywistości - daruje nam jaźń (ang. self).
Z punktu widzenia duszy, wejście w krąg Saturna umożliwia stanie się (ang. become) i bycie pomiędzy, w środku (ang. between)
[gdzie ang. be - "być" powstaje w potencjale "2", czyli potencjale Księżyca].

Stawanie się to także wspomniane ang. słowo [i]turn
(kolej, obrót, kręcić itd), (staoang. turnian, łac. Tornare), gr. Tornos (narzędzie do rysowania okręgów), od korzenia *tere - "trzeć obracając, obrót, skręt". Słowo to przyjmuje znaczenie "kształtowania w tokarce", "początek okresu", "poczucie miejsca", "indywidualny czas działania" (an individual's time for action, when these go around in succession). [etymology.com]

Turn, to drugi człon słowa Saturn. Słowo "sa" odnajdujemy w języku francuskim, gdzie oznacza ono "swoja". Tutaj możemy wrócić do słowa self, gdzie oznacza ono m.in. własne ja, jaźń, sam, osobiście. Saturn daruje nam więc samoistność, udzielność (nie podlegający nikomu ani niczemu; suwerenny [sjp.pl]). To dar - prezent, którego minusem jest oddzielenie, także od 'Raju"
(w rozumieniu 6 - energii żeńskiej, doskonałość dążącej do doskonałości - uporządkowania w zagęszczaniu przestrzeni - materialiźmie).

Dzielić się, brać udział (ang. share) wpływa na to, co w potencjale "7" wydaje się być najważniejsze: shape, czyli nadawanie kształtu ["kształt - zewnętrzny wygląd rozpatrywany w kategorii ograniczających przedmiot powierzchni"], kształtowanie - "tworzenie w umyśle". Shape pochodzi od korzenia *(s)kep- - podstawa do tworzenia słów: ciąć (to cut), skrobać (scrape - korzeń: *skerb-) i ma też związek z: *sken- (odciąć, skąd pochodzi: skin-skóra (także skorupa, kora itp).

Owe kształtowanie jest także zobrazowane w słowie kult i kultywacja (łac. cultivus, ang. cultivate) - uprawiać, hodować, kształcić, wzbogacać.

Saturn, reprezentujący potencjał "7" (Saturday - siódmy dzień tygodnia), jako siewca widoczny jest w etymologii liczebnika siedem: ang. sieve - sito (staroang.   sife), sieving - przesiewanie; Proto-Germanic *sib (cf. Middle Dutch seve, Dutch zeef, Old High German sib, German Sieb) - siedem (7): ang. seven, niem. sieben. Saturnowe przesiewanie związane jest z przenosinami i zmianą stanu skupienia: z wody w powietrze, pod wpływem przymusu - docisku, ciśnienia, nacisku, presji, ucisku (ang. press, pressure): warzenia i wrzenia (niem sieden, ang. seethe).

Pewna przypowieść (o dwóch wilkach) pasuje do tego potencjału:


Pewien stary Indianin Cherokee nauczał swoje wnuki. Powiedział im tak:

- Wewnątrz mnie odbywa się walka. To straszna walka.

Walczą dwa wilki:

jeden reprezentuje strach, złość, zazdrość, smutek, żal, chciwość, arogancję,

użalanie się nad sobą, poczucie winy, urazę, poczucie niższości, kłamstwa, fałszywą dumę i poczucie wyższości.

Drugi to radość, zadowolenie, zgoda, pokój, miłość, nadzieja, akceptacja, chęć zrozumienia, hojność, prawda, życzliwość, współczucie i wiara.

Taka sama walka odbywa się wewnątrz was i każdej innej osoby.

Dzieci myślały o tym przez chwilę, po czym jedno z nich zapytało:

- Dziadku,  a który wilk wygra?

- Ten, którego nakarmisz – odpowiedział stary Indianin.Te dwa wilki (wilk jest symbolem znaku Bliźniąt i Marsa - wcześniejszego, pierwszego żywiołu powietrza) są etementami które w sobie karmimy i które kształtujemy, i kultywujemy (jak z zobrazowano na VII arkanie tarota); jako, że jest to żywioł powietrza - siłą rozumu: zrozumienie, prawda, ufność i stanie vs niezrozumienie, strach, fałsz i upadek (ang. fall; stąd fałsz) czy też leżenie (ang. lie; niem. liegen, stąd łganie i lżenie). Potencjał "7" Wagi jest znakiem opozycyji stąd owo starcie i rozprawa. Bóstwo kontra ubóstwo.

Godności (ang. god-bóg)

"Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze" - mowa tu jest o potencjale "7" i Saturnie.

Z ang. godzien, godny - worthy; worth, to: równoważny wartości, wart, zasługujący. Słowo to pochodzi od niem. *werthan - przekształcić; wert - godny; werden: stać się, stawać się; od korzenia *wert, *wer (obrócić, zawrócić, przekształcić - np. wiertło, wersalka, wertować itp., stąd też versus - kontra, zwrócić się ku lub przeciw; działanie jednej ze stron w stosunku do innej).

Wartości w omawianym znaku Wagi kładzione są na szali i równoważone godnościami. Ang. ward, z staroang. weard - stróż, dysponent, od germ. *wardaz - strażnik; dają nagrody i kary: award, reward (przyznać coś, przysądzić).

Czas to pieniądz ... I czas i pieniądz, jako równoważnik wartości, stymulujący godność, czyli poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie, należą do potencjału "7".

Z tym potencjałem związane jest prawo zgodności, związane z pasowaniem do siebie i przenosinami: jest to równanie "jak wewnatrz, tak na zewnatrz".

Saturn, Kronos (łac. Saturnus, gr. Κρόνος Krónos, z łac. sator "siewca") – staroitalski bóg rolnictwa, zasiewów i czasu. Obok tych jego imion, obok Janusa - boga wszelkich początków, a także opiekuna drzwi, bram, przejść i mostów, można odszukać jeszcze jedno -
Terminus; bóg granic. Współcześni badacze identyfikują Terminusa z rzymską wersją praindoeuropejskiej wiary w
bóstwo opiekujące się podziałem dóbr.

Georges Dumezil identyfikował Terminusa jako rzymską wersję praindoeuropejskiego boga Bhaga,  zajmującym się sprawiedliwym podziałem dóbr (Terminus/Bhaga). [Wiki/Terminus]

Łacińskie słowo Terminus to pochodzi od korzenia *ter- granica, znacznik (Sanskrit tarati - przechodzić, gr. terma - przechodzić [przepływać]). Stąd dalej wyrazy: termin, terminować, terminator (m.in. w astronowmii: linia pomiędzy oświetloną (dzienną), a nieoświetloną (nocną) stroną księżyca), eksterminacja itp.

Terminus jest świadkiem, stoi pomiędzy i świadczy, daje świadectwo i doświadczenie; doświadcza i uświadamia (ang. awareness; od wary - uważny, ostrożny).
Bhaga, w sanskrycie oznacza: pan, patron, a także dobrobyt i bogactwo. Pokrewny termin w staroperskim to Baga, a u Słowian - Bóg. Słowo bóg pochodzi od korzenia *bheg2g- (dzielić, wydzielać).

Bóg, pierwotnie ‘szczęście’, ‘pomyślność’ (ind. bhagas, w temże znaczeniu bhadżati, ‘udziela’); stąd: bogaty; ubogi, t.j. niebogi, niebogaty, nieborak (umyślnie zamiast: niebożak); zboże jeszcze w biblji ‘bogactwo’, ogółem wszelkie ‘dochody’, ‘majątek’, później ograniczone (już i w biblji) do ‘roli’; zbożny, ‘szczęśliwy’, właściwie ‘bogaty’. Obok »biernego« był i »czynny« bóg, ‘udzielca’, ‘pan’ (ind. bhagas, przydomek bóstw; pers. baga, ‘bóg’), i zastąpił w słowiań., jak w pers., nazwę boga. [Wiki/Słownik etymologiczny języka polskiego/bóg]


Bóstwo Bhaga (Bhagya) jest wg. mitologii synem Pana Słońca. Ojciec Słońce przyznane mu uprawnienia do rozdania lub zabrania czegoś z ludzkiej rasy. W rzeczywistości Bhagya jest  realnym i praktycznym dobroczyńcą, który nadzoruje dystrybucję towarów i przeznaczeniem dla każdego człowieka odpowiednio do jego zasług: ang. return: zwrot, oddanie, powrót.

Po pełnym obrocie na zodiaku, w miejsce potencjału "7" mamy potencjał "19" - tarotowe "Słońce", czy wg. Osho Zen Tarot - Innocence, czyli niewinność.Ang. słowo innocence, znaczy: łac. "in" - nie; "nocere" - zaszkodzić, zranić; czyli nieszkodliwy - używane najczęściej jako rzeczownik: wolny od grzechu i wszelkiego zła.

Słońce jest związane z potencjałem "1", czyli z pierwszą boską wolą. Potencjał "7" i jego archetyp powoduje zaistnienie i ujawnienie boskości, do poziomu odbieranego i kultywowanego przez nas (w religii chrześcijańskiej za pomocą św. Piotra, Boga sprawiedliwego oraz Chrystusa cierpiącego, dzięki któremu i przez którego można przejść do Raju). Jednakże należy być świadomym, że postać "Boga Ojca", jako sądziego, jako potencjał "7", jest daleki od boskości potencjału "1".

Te archetypy bóstw są bliskie postaciom obecnych religii. Wcześniejszy potencjał doskonałości "6", rodzi kanon, a potencjał "7" daje z tego normy postępowania, do których należy się dopasować.
http://www.czasduszy.pl/image/Saturn%20puzzle%20pass%281%29.png


Kreska widoczna jako znak dzielenia to ang. scar: blizna, szrama, cięcie, kreska. Właściwie jest to fragment okręgu, będącego granicą - kresem tego, co było ("6") i tego, co będzie ("8"). Kres, przenosząc na linię prostą odnosi się zarówno do początku jak i do końca (okres, zakres), a przenosząc to na okrąg - oznaczenie granicy tego, co jest w środku (w przeciwieństwie do bezkresu świata zewnętrznego). Tu, w potencjale "7" pojawia się lęk przed nieznanym, nieskończonym, bezkresnym "8" i nauczana jest ufność. Wracając do blizny jaka tu się pojawia, może to być zabliźnienie poprzedniego rozłamu, w poprzednim powietrznym znaku - Bliźniąt. Tam powstaje przestrzeń i energia, po rozłamie "+" i "-"; tutaj minimalizacja przestrzeni "między", służącej tylko do oddzielenia ""+" i "-". Owe zabliźnienie to łac. concrescere: zrastać się, spajać. Ta przestrzeń służy konkretyzacji i urzeczywistnianiu - wyrażeniu, przeniesieniu (ang. pass). Jest to przestrzeń pasywna, a ang. pass to właśnie przechodzenie, przepuszczanie, przejście itp. (łac. pati - ucierpieć; passio - cierpienie; patientia - cierpliwość). To też pasja, jako oddanie się czemuś lub darowanie się komuś - połączenie w związek.

Cierpieć do domena Saturna związana z ścieraniem, tarciem. Stad też pasja jako męka a dokładniej zmęczenie związane z tarciem, starciami; i stad też związana z Saturnem starość. Istota tego potencjału i istnienia, to starać się (też m.in. być starannym, uważnym) i w tym, a nie stricte w męczeństwie winno się upatrywać bosko-siódemkowo-saturniczą zasadę.

Starać się - ang. strain: odkształcić, nadwyrężyć, wysiłek itp oraz strive: m.in borykać się z czymś.


Związek

Ścieranie się ze soba to również domena związków partnerskich. Związek pochodzi od korzeia *bhendh, niem. binden, skąd pochodzi ang. bind - wiązać, powiązać, uwiązać, przywiązać, nawiązać, stwardnieć; ang. bond - więź, zobowiązanie.

Związki znaku Wagi to ang. Partnership; partner (ang. part - część) z fr. part tenour - posiadacz części; paired - powiązany. Ang. part, od łac. partem - część , kawałek, udział, podział. Związane z Portio: udział, część; od korzenia *Pere- przypisać, przeznaczyć (por. gr. peprotai: zostało przyznane; w sanskrycie purtam (ang. reward) - nagroda. Więc analogicznie: posiadacz części to posiadacz nagrody, czy też posiadacz daru. A czym większa godność, uważność, staranie tym dar wartościowszy.

Zwiazek partnerski i ten potencjał są związane z zaufaniem, a te z kolei z szczerością (ang. true), a że to Saturn, to "do bólu".Czas


Z obrotem związana jest turowość czasu. Saturn zamyka w okręgu, a jednocześnie rozpoczyna na nowo. Czas biegnie, a w nim zawsze można rozpocząć (ang. begin) od początku. Rozpocząć i począć, także zacząć, wszcząć wiąże się z czasem i cząstką, z czesaniem - rozdzielaniem.

Czas, niem Zeit; od Proto-germańskie *tidiz (podział czasu); ang. time, od staroangielski Tima "ograniczona przestrzeń czasu" od Proto-germańskiego * timon.

Saturn daruje istnienie, czas, i przypisuje w teraz istotę, która bierze udział, dzieli i przekształca.

Wiemy już, że Saturn i potencjał "7" odpowiada za cykl, stwarza początek i koniec, Bóg siódmego dnia może już odpocząć, ponieważ wszystko już się samo kręci- jest alfą i omegą. Ale wyobrażając sobie Saturna jako okrąg nie jest to w pełni prawdziwe, dopiero kiedy zobaczymy go w kolejnym potencjale Skorpiona - "8" uwidacznia się on jako punkt - najmniejsza i najważniejsza cząstka - właśnie jako przejście - brama, odpowadająca za cykle:

http://www.czasduszy.pl/image/Saturn%20torus%20punkt.gif


A poniżej, podobny przykład: stożka świetlnego czasoprzestrzeni wg. S. Hawking'a, "Krótka historia czasu":


http://www.czasduszy.pl/image/Saturn%20sto%C5%BCek%20czasoprzestrzenny.jpeg


Wg. Hawkinga, "zdarzenie jest czymś, co zachodzi w określonym punkcie przestrzeni i określonej chwili. Aby wyznaczyć zdarzenie, należy zatem podać cztery współrzędne ... posłużyć się dowolnymi trzema, dobrze określonymi współrzędnymi przestrzennymi i dowolną miarą czasu."


~~  Jeżeli mowa o duszy, to należy wziąć pod uwagę potencjały "3"oraz "12" (numerologiczne: 12/3). W potencjale Bliźniąt-"3" rodzi się duch, a w potencjale Ryb-"12" - dusza. Potencjał Wagi - "7", czyli czas (Saturn/Chronos) się wypełnia (przes aspekt kwinkunksa z Wagi do Ryb) i powstaje dusza.

Potencjał znaku zodiaku Wagi-"7" jest kolejnym, po Bliźniętach-"3", żywiołem powietrza. W tym potencjale duch wychodzi do świata zewnętrznego - zaczyna istnieć.

Potencjał "7", tj. "granica" uczy duszę dzielenia (dzielenia się sobą, obdarowywania). Te wyjście do świata zewnętrznego zmusza do wyodrębnienia i rezygnacji z doskonałości Panny ("6"). Znajdujemy się pomiędzy dwoma tak różnymi potencjałami" "6" i "8"; tzw. "Niebo" i "Piekło" i doznajemy tu presji, stresu, co doprowadza do strachu, grozy, przerażenia. (Strach w potencjale "7" wynika z doznawanego ciśnienia bycia pomiędzy, w odróżnieniu od lęku przed nieznanym doznawanym w potencjale "8".) Presja i ciśnienie wiąże się z przymusem, naciskiem, uciskiem, koniecznością, z dawaniem razów - taki jest Saturn.

Owy "raz" to "zaistnienie" (niem. ist - jest), to powstanie istoty i istnienia oraz wszystkiego, co można nazwać istotnymi; to "zaiste" oraz "ziścić". Inna nazwa istoty, to substancja lub po prostu "coś" (ang. thing) czy też "rzecz". Ten potencjał odpowiada za tworzenie rzeczywistości.

Tu powstaje "zderzenie z rzeczywistością", uderzenie, udar, uraz, porażenie, zdarzenie itp. "Dar" jest tu równoznaczne z "raz". "Słowo "dar" jako prezent (podarunek) ma swoje odniesienie w ang. pressent, czyli "czas teraźniejszy" - teraz - pomiędzy przeszłością a przyszłością; w starciu z nimi obojgiem; doznając traumy (od korzenia *tere- trzeć obracając, łac. terere - pocierać; gr. teirein - trzeć, ścierać), czyli cierpienia, wynikłego właśnie z owego ścierania się.

"Teraz", czyli ang. pressent wynika z presji (ang. pressure), a stąd stresu i dalej właśnie strachu (pokrewne z ang. strain - nadwyrężenie, odkształcenie; strict - ścisły), który z biegiem czasu ma przeobrazić się w zaufanie (ang. confident: pewny czegoś, przeświadczony, przekonany, ufny; od. łac. fidere - zaufanie) i pewność siebie (ang. self-confident).

Owa presja ma za zadanie kształtowanie rzeczywistości - "drugiego Ja" (łac. alter ego). Nadanie kształtu sobie i innym rzeczom (istotom), czyli nadanie wyrazu; wyrażenie, określenie. Owe określenie związane jest z znalezieniem własnej drogi, znalezieniem sensu (łac. sentire - postrzec; sense - poczucie) - rozważenia (łac. deliberatio ‘rozważanie’ od: deliberare ‘rozważać, zastanawiać się’ od łac. libra - waga), rozsądzenia, rozumowania . Określenie, zakreślenie, kreska i kres ma związek z ostatecznym sensem, czyli ukończeniem, zakończeniem i odnalezieniem "sensu ("7") bytu ("2")".

Owe określenie ma też związek z zataczeniem okręgu, a biorąc pod uwagę presję i ścieranie - z toczeniem (kształtowanie w tokarce), gdzie tokarką jest nasze otoczenie i gdzie  otoczenie nas toczy (kształtuje). Do owego otoczenia równie dobrze pasuje nazwa środowiska, Śródziemia, mitycznej krainy Mitgard (ang. middle -środkowy, pośredni), w której to zamieszkują ludzie. Również w mitologii germańskiej, Midgard znajduje się dokładnie pomiędzy piekłem (Niflheim lub Helgardh) a niebem (Asgard).http://www.czasduszy.pl/index2.php?inc= … 8268282771

"Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch." Z.H.

wm
Adept
ranks
useravatar
Offline
106 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: czesc - 7

7 i 9

( http://ag.108.pl/index.php/video/viewvi … upon-rodin )


Enneagram opiera się na module 9 liczb. Z grupy liczb 1-4-2-8-5-7 wyróżnia się pary: 1-8, 2-7, 4-5, a z grupy liczb: 3-6-9: 3-6 i 9. Wszystkie pary dają sumę 9.

http://www.czasduszy.pl/image/enneagram.bmp

W enneagramie tradycyjnym widoczne jest połączenie sekwencji liczb:
1-4-2-8-5-7 oraz 3-6-9


Pary 1-8, 2-7 i 3-6 są stosowane do opisywania władców znaków zodiaku w astrologii (1-8: Mars; 2-6: Wenus i 3-6: Merkury. Potencjał 4 jest pod władaniem Księżyca a 5 - Słońca). Jak pokazano na rysunkach wyżej; palec wskazujący prawej ręki należy się słońcu (5), a lewej ręki - Księżycowi (4).http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20mudra%20d%C5%82onie.JPG

Najważniesze liczby 3-6-9, po redukcji numerologicznej, mają również zastosowanie w astrologii jako potencjały odpowiadające za tzw. jakości: kardynalną-rozpoczynającą; stałą-podtrzymującą i zmienną-zakańczającą, związane z hinduską Trimutri (trójcy) bogów: Brahmy (1), Wisznu (2) i Śiwy (3). Te trzy liczby, połączone ze sobą w enneagramie, dają trójkąt; w tradycji również przypisywany Bogu, np. jako oko opatrzności:

http://www.czasduszy.pl/image/Strzelec%20oko%20opatrzno%C5%9Bci.png


Sekwencja liczb 142857 wynika z podziału koła (pełni) na siedem cześci (stworzenia świata w siedem dni): 360:7 = 51.42857142857, gdzie ostatnie sześć cyfr powtarza się w nieskończoność.

Enneagram - system dziewięciu potencjałów opisanych kolejno (1,2,3,4,5,6,7,8,9) na okręgu (z gr. "ennea" – dziewięć, "gram" –znak), zawierający typy osobowości, związane z archetypami i znaczeniem liczb.


Numerologia opiera się na stosowanej obecnie w matematyce (arytmetyce modularnej i teorii liczb) kongruencji (łac. congruere – iść razem, zgadzać się; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/math/5/8/9/58941562eb63a4ebd5a72e8d862f6ef4.png) – termin oznaczający zgodność, harmonię, a stąd również odpowiedniość i stosowność rozważanych obiektów; także przystawanie.

Połączenie liczb w enneagramie tradycyjnym: 1-4-2-8-5-7 wywodzi się z podzielenia tych liczb przez "7":


 1/7 = ,142857            4/7 = ,571428             7/7 = 1             
2/7 = ,285714            5/7 = ,714285             8/7 = ,142857


Suma powtarzającego się ciągu, wyliczonego numerologicznie,  daje "9" [1+4+2+8+5+7=27=2+7=9]. W przypadku liczb 1-4-2-8-5-7, owy ciąg wyznacza zależności połączeń liczb ze sobą [np. 4 wychodzi od 1 i dąży do 2].

Marko Rodin wyznaczył według powyższego ciągu liczb ich wartości numerologiczne:

Jeżeli: 7=1

to np:    [14(7x2)=[b]5
]=           [21=3]= [b]3        [28=1]= [b]4            [35=8]= [b]5         [42=6]= [b]6          [49(7x7)=4]= [b]7       [56=2]= [b]8            [63=9]= [b]9


Tym samym, z ciągu obwiedniowego liczb: 1-2-3-4-5-6-7-8-9 powstał przekształcony obwiedniowy ciąg liczb: 4-8-3-7-2-6-1-5-9.


Nowo powstały enneagram Marko Rodin łączy innym ciągiem liczb: 1-2-4-8-7-5, powstałym na bazie zwielokrotnienia wartości, z ujęciem redukcji numerologicznej. Ciąg ten jest widoczny m.in. w systemie binarnym:http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20system%20binarny%281%29.bmp
Widoczny jest tu ciąg wartości powstałych z ilości liczb w danym wierszu oraz ciąg liczb powstałych z numerologicznego sumowania pojedyńczej liczby w danym wierszu. Powstają dwa ciągi: dodatni i ujemny, powstałe z ilości i wartości.


Potwierdzeniem powyższych zależności jest wyliczenie, polegające na operacji mnożenia interesującego nas potencjału z ciągiem 1-9, z dalszą redukcją numerologiczną:


http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20redukcja.bmp


Wynika z tego, że 1 dąży do 2; 2 do 4; 4 do 8; 8 do 7; 7 do 5 i 5 do 1. W ten sposób Marko Rodin uzyskał ciąg liczb: 1-2-4-8-7-5, który charakteryzuje się doskonałą harmonią.


Enneagram przekształcony przez Rodina potwierdza jego tezę ciągu liczb 1-2-4-8-7-5, zarówno zachowując kolejność obwodową 1-2-3-4-5-6-7-8-9, jak i przekształconą na 4-8-3-7-2-6-1-5-9:


http://www.czasduszy.pl/image/Marko%20Rodin%20eneagram.gifhttp://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20przekszta%C5%82cony%20Rodina.bmp


Harmonia tego enneagramu przedstawia się m.in. w tym, że idąc za ciągiem liczb 1-2-4-8-7-5, podwajając liczby, uzyskujemy wartości odpowiadające tym przynależnym w enneagramie. Również dzieląc liczby o połowę i cofając się w ciągu liczb [czyli 1-5-7-8-4-2] uzyskujemy również odpowiednie enneagramowi wartości.

http://www.czasduszy.pl/image/Marko%20Rodin%20eneagram%202.GIF

Powstaje także enneagram zakładający, że skoro 1=7 to 7=1; 2=8 to 8=2 itd; i tak:

http://www.czasduszy.pl/image/Marko%20Rodin%20eneagram%281%29.gif


Liczby zostały połączone ze sobą w kolejności 1-2-4-8-7-5-1. Trzy powstałe enneagramy, bazujące na ciągach liczb:
1-2-3-4-5-6-7-8-9        4-8-3-7-2-6-1-5-9       7-5-3-1-8-6-4-2-9 

wynikają z macierzy jaka powstaje po numerologicznej redukcji macierzy mnożenia liczb 1-9:


http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20macierze.bmp
Efektem pracy Marko Rodina jest dwuwymiarowa płaszczyzna macierzy liczb (ang. Matrix), w której podkreślono trzy pary naprzemiennych ciągów liczb (dodatnich i ujemnych), umieszczonych na torusie, w praktyce stosowana m.in. w "Cewce Rodina": ciąg obwiedniowy 1-2-3-4-5-6-7-8-9; przekształcony ciąg obwiedniowy 4-8-3-7-2-6-1-5-9 oraz ciąg obiegu energii 1-2-4-8-7-5.


http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20-%20Marko%20Rodin%281%29.bmphttp://www.czasduszy.pl/image/Ennegram%20cewka%20rodina.bmp

Więcej harmonijnych zależności danej macierzy przedstawiono w galerii poniżej. Teraz ważniejszym  wydaje się uszczegółowienie i wyjaśnienie powyższych ciągów liczb.

W enneagramie wyróżnia się 3 pary liczb:                                                    ponadto:


I.   1-4-7   1+4+7=12=3        1x3=3    4x3=12=3    7x3=21=3    jakość 3      1+3=4  4+3=7  7+3=  10
II.  2-5-8   2+5+8=15=6        2x3=6    5x3=15=6    8x3=24=6    jakość 6      2+3=5  5+3=8  8+3=  11
III. 3-6-9   3+6+9=18=9        3x3=9    6x3=18=9    9x3=27=9   jakość 9       3+3=6  6+3=9  9+3=  12


Stąd właśnie, wspomniane wyżej, astrologiczne jakości. Ostatnie stworzone potencjały [10, 11 i 12] można by zredukować do: 1,2 i 3, ale moim zdaniem odgrywają one kluczową rolę w powstaniu 12-stu znaków zodiaku, czyli astrologicznej ekliptyki. Widać tutaj skąd znak zodiaku podzielony jest na 3 dekanaty. [hipoteza: Możliwe jest, że nasz Układ Słoneczny jest torusem, gdzie w centralnym miejscu znajduje się Słońce]

http://www.czasduszy.pl/image/enneagram%20torus%20astrologia%281%29.png

Na torusie, przekształcony ciąg obwiedniowy 4-8-3-7-2-6-1-5-9 przebiega wokół 4 razy, dzieląc zodiak na 4 przełomy (w potencjałach "9"), a liczby 3 i 6 dają szczegółowsze podziały, w sumie na 12 znaków zodiaku oraz 4x9=36 dekanatów:

http://www.czasduszy.pl/image/ENNEAGRAM%20TORUS%203x4.JPG


Trzy sekwencje liczb na enneagramie i w macierzy liczb prezentują się następująco. Po redukcji numerologicznej ciągu obwodowego również wypływają ciągi liczb: 1-4-7, 2-5-8 i 3-6-9:
http://www.czasduszy.pl/image/enneagram%20trzy%20jako%C5%9Bci.bmphttp://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20trzy%20jako%C5%9Bci%201.bmphttp://www.czasduszy.pl/image/eneagram%20symetria%201.JPG

Trzy sekwencje liczb wynikają z modułu 12-tu potencjałów (obok, dla porównania pokazany jest moduł 9):


http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20%209%2012%281%29.bmp


Na kole astrologicznym obrazuje się to następująco:

http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%2049.bmp

W enneagramie trójkąt 3-6-9 nie jest połączony z resztą ciągu ponieważ potencjały te mają odmienny charakter; uważane są jako niewidoczne. Potencjały ciągu 3-6-9 są "tworzone" z trójkątów 1-4-7 i 2-5-8 oraz z ich sumy:

http://www.czasduszy.pl/image/enneagram%20trzy%20jako%C5%9Bci%20gwiazda%20dawida%281%29.bmp

Powyższa figura określana często jako "Gwiazda Dawida", przedstawiana od dawien dawna przez kabalistów. Poniżej przedstawiona jest ona tak jak winno się ją prezentować, tzn. przeplecioną, oraz w wersji trójwymiarowej, jako MERKABA (Mer-Ka-Ba: połączenie ducha i duszy):

http://www.czasduszy.pl/image/enneagram%20trzy%20jako%C5%9Bci%20merkaba.bmp

Owa przeplotowość lini Gwiazdy Dawida wynika z innego faktu, ale aby to wyjaśnić trzeba zapoznać się z obrazami wymiarów naszej rzeczywistości.


http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20wymiary.bmp

Wymiarem zerowym jest punkt, który w pierwszym wymiarze widziany jest jako promień. Promień po zatoczeniu koła wyznacza drugi wymiar, czyli płaszczyznę. W trzecim wymiarze płaszczyzna dostaje głębi (można ją obejść ze wszystkich stron, w tym również od środka) i powstaje bryła. W czwartym wymiarze powstaje torus, który powstaje z obrotu bryły wokół punktu (będącego w pierwszym wymiarze promieniem) stycznego z bryłą, za sprawą dodania lini czasu.


Powiadają też gadacze i zaklinacze ze świętych gajów Przepląta spod Kijowa, którzy splatają bukwy w wici że:

Dla pewności, żeby Światu pękanie z powodu jego czterech pępów – gniazd nie groziło całą Powłokę Kirowie z Żar Ptakami przeszyli własnymi pazurami i ich niecią skrzystą.

Tak powstał Kir – pierwsza i najistotniejsza materia Świata. Kiedy jakakolwiek rzecz na Świecie powstaje w tym to Kirze otrzymuje swoje miejsce.

Kir ma swój stały kształt i swój własny run (kierunek), który rzeczom nadaje kir-runek pędząc je, czyli bieg nadając ku Biegunom (gniazdom) Kirów. Stąd na przykład nasza Matka Ziemia posuwa się od początku roku poprzez wiosnę (kir Jaruny) do lata (kiru Gaja-Rui), i dalej do jesieni (kir Jeszy), a kończy na zimie – Kostromie-Koladzie, po czym na powrót swój god (rok) zaczyna.

W zastałą i ciągłą materię Kiru, która obraca się, ale jest niezmienna, wplatają się dzieje rzeczy drobnych. Te byty wplatają w nią Mokosze w chwili, kiedy one na świat przychodzą i zaniecane są przez Rodów i Ładów w Czechole-Welonie. Materię Kiru ciągle odnawiają sami Kirowie i ich Światłogońce. Czynią to by nie groził powrót Nicy, zwłaszcza, że zdarzyło się drugie wejście Pramaci we Świat przy okazji Drugiego Buntu Zniczów zwanego inaczej Buntem Czterech Zniczów, albo Buntem Czterech Straszów.
http://bialczynski.files.wordpress.com/2010/09/ros-now-korolkow-drzewo-swiata-0_2c8ae_67f3a851_xl.jpg?w=587&h=800
Korolkow – Drzewo Świata, materia Świata
Już dwuwymiarowa płaszczyzna zawieszona w przestrzeni posiada awers i rewers; plus i minus, pozytyw i negatyw, yang i yin, męskość i żeńskość.

Trzeciowymiarowa bryła również ma awers i rewers, ale różni się tym, że jest wypełniona przestrzenią. To właśnie w trzecim znaku zodiaku Bliźniąt tworzy się dychotomia (podział na dwie części wzajemnie się wykluczające i uzupełniające do całości); zróżnicowane bez rozdzielenia, stworzone dzięki życiodajnej sile - "tchnieniu Boga", sprawiającemu, że płaszczyzna dostaje wnętrze. To w trzecim potencjale rodzi się  separacja obydwu stron jednej płaszczyzny. Trzeci potencjał (astrologiczny Mars) reprezentuje męski potencjał (zapał, zapłon, witalność itp), a szósty, żeński potencjał (astrologiczna Wenus) odpowiada za wewnętrzną harmonię (patrz: mandala, pentagram, złoty podział). Razem dają dziewiąty najwyższy potencjał.

Na macierzy Rodina widać, że obydwa enneagramy stanowią płaszczyzny. Enneagram tradycyjny, z obwiedniowym ciągiem liczb 1-2-3-4-5-6-7-8-9 jest przekrojem torusa - płaszczyzną z której powstał torus, po jej obrocie wokół punktu/lini/promienia. Enneagram przekształcony, o ciągu obwiedniowym liczb 4-8-3-7-2-6-1-5-9 leży prostopadle do poprzedniego, wokół środka torusa. Oba enneagramy stanowią osie: X i Y płaszczyzny dwuwymiarowej. Pokazane są one niżej na rysunku, awers wraz z rewersem.


http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20awers%20rewers%20macierz%281%29.bmphttp://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20awers%20rewers%281%29.bmpOś Z, czyli trzeci wymiar, tworzą trzy ciągi: 1-2-4-8-7-5; przestrzeń w środku: 6-9-3-3-9-6 oraz rewers pierwszego ciągu: 5-7-8-4-2-1. Marko Rodin twierdzi, że ten ciąg jest strumieniem energii, lub też służy do jej prowadzenia. Biorąc pod uwagę trzy ciągi zaznaczone jak na rysunku powyżej można mówić tutaj o bryle.

Rodin przedstawił ciąg liczb 1-2-4-8-7-5 na swoim enneagramie, jednakże połączył on tymi ujemno-dodatnimi liczbami (1)(-2)(4)(-8)(7)(-5) wartości eneagramu dodatniego (jednej strony płaszczyzny). Rzutując na macierz strumień energii Rodina: 1-2-4-8-7-5, można przypuszczać, że energia płynełaby w bryle następująco:


http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20awers%20rewers%20macierz%201.bmp


W bryle,  inaczej niż na płaszczyźnie (gdzie mamy wartości tylko dodatnie lub tylko ujemne), mamy przemieszane wartości dodatnie i ujemne  jak można dostrzec na ciągu liczb Z. Na enneagramie, według mojej koncepcji, można to zobrazować jak niżej, posługując się odbiciem lustrzanym i nakładając oba enneagramy na siebie:http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20trzeci%20wymiar.bmp
Owe trzy ciągi można zobrazować na przekształconym enneagramie następująco:

http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20trzeci%20wymiar%201.bmp


Lub też można je zobrazować również każdy łącznie:http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20trzeci%20wymiar%202%281%29.bmp

Uzyskany z zrzutowania bryły na płaszczyznę enneagram posiada ciąg obwodowy:

7-4-3-8-8-3-4-7-9-2-5-6-1-1-6-5-2Ciąg ten jest widoczny również na macierzy Rodina i tworzy kolejną oś. W czwartym wymiarze oś ta nazywana jest osią czasu:


http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20o%C5%9B%20czasu%281%29.bmp http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20o%C5%9B%20czasu%201.bmpMamy więc cztery ciągi: ilości, wartości, przestrzeni i czasu:

http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20torus%204%20wymiarytorus.bmp


Czwartowymiarowa oś czasu składa się z sekwencji, na którą składają się: 6 enneagramów, tworzących 6 omawianych w trzecim wymiarze brył. Składa się również z 12 wirów ---------------------> (jedna bryła posiada 2 wiry (2 trójkąty)).  -----------------------------> :

http://images67.fotosik.pl/355/d6870c3b28935579gen.jpg
http://images69.fotosik.pl/354/24e17a8ae767c6a1gen.jpg
http://images67.fotosik.pl/355/30269755f39940d9gen.jpg


http://www.model31.pl/model31.phpOwe sześć enneagramów o sekwencji 7-4-3-8-8-3-4-7-9-2-5-6-1-1-6-5-2, obracając się co 3,6 lub 9 tworzą szyfr czasu otwierający energię 1-2-4-8-7-5:


http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20szyfr%20czasu.bmp
http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20szyfr%20czasu%201.bmp

Aby zobrazować wiry dobrze jest wrócić do enneagramu Rodina i opisać go jako trójwymiarowy, czyli dodając rewers:http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20o%C5%9B%20czasu%202%281%29.bmp

Pojedyńczy wir przybiera postać odpowiadającą "złotej spirali", czyli tworzy "złoty podział" i ma cechy ciągu Fibonacciego (1,1,2,3,5,8,13,21,...):


http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20o%C5%9B%20czasu%203%281%29.bmp

http://ag.108.pl/index.php/video/viewvi … -proporcja

Podobne kształty, złożone już z kompletu dwóch wirów, mają galaktyki wirowe, w tym nasza Droga Mleczna. Podobnie jak pierwiastki (model 31):

http://images68.fotosik.pl/353/016eeab6c290acc4gen.jpg
http://www.model31.pl/model31.php


Dwa ośrodki posiada elipsa. To jej kształt mają galaktyki, orbity (wg. I prawa Keplera) i nasza Ziemia.


http://www.czasduszy.pl/image/enneagram%20elipsa%202.jpghttp://www.czasduszy.pl/image/enneagram%20elipsa%20wymiary%20ziemi.jpghttp://www.czasduszy.pl/image/enneagram%20elipsa%201.jpgBryłą złożoną z dwunastu wirów może być wspomniana MERKABA, kapsuła czasu.


http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20Merkaba.bmp


Wracając do tradycyjnego enneagramu; ciąg  obrotowy "oś czasu" zawiera w sobie  dwa ciągi enneagramu tradycyjnego 7-4-3-8-8-3-4-7-9-2-5-6-1-1-6-5-2:


http://www.czasduszy.pl/image/Enneagram%20Rodina%20a%20tradycyjny.bmp

http://www.model31.pl/model31.php
http://www.youtube.com/watch?v=PYxf8Syieas
http://www.czasduszy.pl/aktualnosc-Enne … 40879.html
http://bialczynski.wordpress.com/slowia … -proporcja


https://49.media.tumblr.com/69b4bada59e3d65dcce06928c7e750b0/tumblr_o3ukurEyy41qg5twoo1_540.gif

"Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch." Z.H.

wm
Adept
ranks
useravatar
Offline
106 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Informacje forum

Statystyki:
 
Ilość wątków:
243
Ilość sond:
5
Ilość postów:
1918
Forum jest nieaktywne:
Użytkownicy:
 
Zarejestrowani:
192
Najnowszy:
kujibequz
Zalogowani:
0
Goście:
28

Zalogowani: 
Nikt nie jest zalogowany.

Legenda Forum:

 wątek
 Nowy
 Zamknięty
 Przyklejony
 Aktywny
 Nowy/Aktywny
 Nowy/Zamknięty
 Nowy przyklejony
 Zamknięty/Aktywny
 Aktywny/Przyklejony
 Przyklejony / Zamknięty
 Przyklejony/Aktywny/Zamknięty